Изследване

ИЗСЛЕДВАНЕ

София – град на творческата икономика“


Това изследване беше представено през месец април 2016г. от д-р Тодор Чобанов, заместник кмет на Столична община и Диана Андреева, ръководител на Обсерватория по икономика на културата.

Данните показват, че София запазва мястото си на национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2013 г. Така например, всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати разкриват един сектор много по-устойчив на икономическата криза от голяма част от секторите в българската икономика, сектор който продължава да дава оптимистични цифри, важни за цялостното градско развитие и икономиката на София и основание да наречем София – град на творческата икономика.

Културните и творчески индустрии заемат 8% дял в икономиката на града и са на четвърто място сред секторите в икономическото развитие, каза на представянето на изследването д-р Тодор Чобанов – заместник - кмет на Столична община. Над 9% от заетите са в тази сфера. София се нарежда сред първите 10 столици в Европейския съюз по отношение на дела на културните и творчески индустрии в икономиката на града. Филмовата индустрия е сред водещите заедно с дизайна, културните и творчески индустрии и софтуерните игри.

Изследването „София – град на творческата икономика“ е резултат от съвместен проект на Столична община и Обсерватория по икономика на културата. Изследването и резултатите, които показват сериозен икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, са и основа за подготвяната в момента Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, каза Диана Андреева.

Презентация на изследването „София – град на творческата икономика“ вижте тук